Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

arrrrrrrr
22:47
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

June 16 2018

arrrrrrrr
06:36
Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted fromcatchmelater catchmelater viawiks wiks

June 07 2018

arrrrrrrr
23:24
8676 5530
Reposted fromMrSatan MrSatan viasleepingsickness sleepingsickness

June 02 2018

arrrrrrrr
08:15
2428 14e6
Reposted fromcynamon cynamon viagdziejestola gdziejestola

May 31 2018

arrrrrrrr
21:47
9060 d48c 500
arrrrrrrr
21:47
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viasleepingsickness sleepingsickness
arrrrrrrr
21:41
8821 ad8e 500
Reposted fromconopec conopec viairmelin irmelin

May 26 2018

arrrrrrrr
05:26
4047 087e
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
arrrrrrrr
05:23

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
arrrrrrrr
05:19
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
05:19
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
05:19

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viawiks wiks
arrrrrrrr
05:18

May 25 2018

arrrrrrrr
17:32
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
17:28
Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie.
— Friedrich Nietzsche, Poza dobrem i złem
17:28

broadwaytheanimatedseries:

black–twitter:

I hate that i dont even have to think to get this refrence i just automaticaly know

17:26
3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
17:22
8097 8907

energy:

let it hurt

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
17:22
8083 7385 500

energy:

my street

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 22 2018

arrrrrrrr
17:55
1179 8186 500
Reposted fromfungi fungi viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl